Polityka Prywatności

Lilyondiet przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO).
Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Lilyondiet.
Polityka dotyczy wszystkich Klientów Lilyondiet, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową www.lilyondiet.pl.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu Lilyondiet.pl, określającym warunki korzystania z naszych usług.

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA
W tej Polityce znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Lilyondiet.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z Lilyondiet, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kornah Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul.Konstantynowska 12 NIP:7312049586
2. Świadczenie usług Lilyondiet
Świadczenie usług Lilyondiet obejmuje następujące działania po stronie Lilyondiet: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowania Ci produktów i usług (marketing bezpośredni).
3. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Lilyondiet?
Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.lilyondiet.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).
4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?
Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
5. Jaki to cel, podstawa i jak długo?
1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Lilyondiet), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne Lilyondiet – przez okres realizacji zamówienia;
2) marketing własnych produktów lub usług Lilyondiet, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Lilyondiet marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
3) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
4) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Lilyondiet w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Lilyondiet do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Lilyondiet.
6. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?
Udostępniamy dane Klientów Lilyondiet tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług Lilyondiet. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Lilyondiet jako administratora, m.in. dystrybutorom i kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.
7. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
prawo do wniesienia sprzeciwu:
w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Lilyondiet,
dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Lilyondiet, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Lilyondiet;
prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Lilyondiet nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Lilyondiet przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).
prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.
Lilyondiet udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.
W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Lilyondiet może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
8. Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – GIODO.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej http://www.lilyondiet.pl/polityka-prywatnosci/